Wesoła Gimnastyka Buzi i Języka

gimnastykabuzi

„Wesoła gimnastyka buzi i języka – Program zajęć  logopedycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym  i wczesnoszkolnym. Profilaktyka, diagnoza, terapia  zaburzeń  mowy”

 

Program własny autorstwa pani Elżbiety Leciak – Barszczewicz „Wesoła gimnastyka buzi i języka – Program zajęć  logopedycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Profilaktyka, diagnoza, terapia  zaburzeń  mowy”  został opracowany w 2008 roku. Jest skierowany do wszystkich dzieci wymagających opieki logopedycznej zarówno tych, u których zdiagnozowano zaburzenia czy wady wymowy, jak również tych, u których rozwój mowy nie został ukończony.

Program został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 94 Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy uchwałą nr 06/07/08 na zebraniu 31 stycznia 2008r. (protokół nr V/07/08) i jest realizowany w naszym przedszkolu od września 2008r.

RECENZJA PROGRAMU:

Pani mgr Elżbieta Leciak – Barszczewicz, w napisanym przez siebie Programie zajęć logopedycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, proponuje ciekawy plan terapii dziecka z zaburzeniami mowy w odniesieniu do każdego aspektu pracy logopedy, łącznie z krótką charakterystyką poszczególnych wad wymowy.

Już sam pomysł ułożenia takiego programu, obejmującego tak bardzo obszerny materiał, zasługuje na uznanie.

Zawiera bowiem wiele cennych wskazówek dla pracującego terapeuty, który w przeciwieństwie do innych specjalistów, zatrudnionych na terenie placówek oświatowych, mogących wymieniać się spostrzeżeniami, a także brać udział w pracach kół i zespołów przedmiotowych, jest zdany tylko na siebie, własne doświadczenie i zdobytą wiedzę. Zebrane przez autorkę, z wielu źródeł, najistotniejsze informacje dotyczące: profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń mowy, stanowią doskonałe kompendium, ułatwiające zaplanowanie i ułożenie planu zajęć zgodnie z metodyką wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego, a także pozwalają na wybranie odpowiedniej metody korekcji wad wymowy.

Stanowi jednocześnie pomoc w prowadzeniu dokumentacji, pisaniu sprawozdań i opinii dotyczących przebiegu terapii.

Czytając program zwraca uwagę duża wiedza i doświadczenia autorki. Korzysta Ona z różnorodnej literatury z zakresu: logopedii, psychologii, neurologii, laryngologii i ortodoncji.

Proponuje także wykorzystanie w pracy korekcyjnej z dzieckiem wielu metod wspomagających m.in.

         Ruch rozwijający Weroniki Sherborne,

         Metodę Dobrego Startu,

         Glottodydaktykę B. Racławskiego „Ułatwianie poznawania językowego”,

         Elementy Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona,

         Metodę Marii Montessoni „Pomóż mi zrobić to samemu”,

         Metodę Kalifornijską Glena Domana,

         Metodę psychostymulacji,

         Metodę Knilla,

         Relaksacją według Jacobsona w wersji B. Kaji.

Świadczy to również o doskonałym wyczuciu i rozumieniu przez panią Elżbietę Leciak –Barszczewicz roli logopedy i jego pracy, często angażującej i koordynującej różne zmysły dziecka, a także konieczności włączania rodziców i nauczycieli do świadomej współpracy nad rozwojem mowy.

Na podkreślenie zasługuje także świadomość autorki, że napisany przez Nią program jest jedynie propozycją pracy z uczniem z wadą wymowy, który należy odpowiednio dopasować do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Pani Elżbieta Leciak – Barszczewicz zwraca również uwagę na właściwe wyposażenie gabinetu logopedycznego i organizowanie ciekawych zajęć z zastosowaniem różnorodnych pomocy, które pozwalają nawiązać dobry kontakt z uczestnikiem terapii i zmotywować go do dalszej pracy.

Myślę, że Program zajęć logopedycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym warto udostępnić zainteresowanym specjalistom, którzy bezpośrednio pracują z dziećmi objętymi, nie tylko programem profilaktyki logopedycznej, lecz także właściwą terapią. Dzięki niemu będą oni w stanie zwrócić uwagę na wiele aspektów działań logopedycznych, które odbywają się poza gabinetem, wdrożyć pewne ich elementy w trakcie swoich zajęć i w ten sposób zapobiec pogłębianiu i utrwalaniu wadliwych artykulacji lub błędnych nawyków językowych.

Tylko tak rozumiana współpraca, oparta na wymianie doświadczeń przez różnych specjalistów, angażująca opiekunów i rodziców jest niezbędna w osiągnięciu pełnego sukcesu terapeutycznego, o czym przekonuje autorka w swojej pracy.

                                                                                                                                             NEUROLOGOPEDA

                                                                                                                                                  Dorota Najdecka