Opłaty

 

Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu

 

Opłatę za wyżywienie dziecka w przedszkolu należy wnieść z góry najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca!!! (np. do 10 września za miesiąc wrzesień)

 

 

Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe przedszkola:

82 1030 1508 0000 0005 5072 3077

w treści wpisując:

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA oraz ŻYWIENIE ZA MIESIĄC …

 

Opłatę można uiścić również u Kierownika gospodarczego przedszkola.

 


 

UCHWAŁA NR XLIX/1205/2017

 

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

 

Z dnia 25 maja 2017 r.

 

W sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się:

 

§ 1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi realizowane są
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez m. st. Warszawę oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez m. st. Warszawę w czasie ich pracy.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m. st. Warszawy.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m. st. Warszawy.

 

§ 4. Uchwałą wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

 

Przewodnicząca 

 

Rady m. st. Warszawy

 

Ewa Malinowska- Grupińska