DiMPEE

,,Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej’’

 

 

                                                                                                         " Mamy tylko jedną Ziemię,

A jej przyszłość zależy od każdego,

Na pozór niewielkiego ludzkiego działania,

Zależy od każdego z nas". - Florian Plit

 

 

Od 2002 roku w trosce o podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Urząd Gminy, a obecnie Dzielnicy Targówek, prowadzi działania związane z realizacją lokalnego ,,Programu Edukacji Ekologicznej’’. Podjęcie lokalnych działań na rzecz edukacji ekologicznej stanowi inicjatywę Dzielnicy Targówek wpisującą się w zobowiązania Polski wynikające z ustaleń Zgromadzenia ONZ z 2002r., które ustanowiło lata 2005-2014 ,,Dekadą edukacji dla zrównoważonego rozwoju’’, nazwanej później ,,Dekadą zmian’’.

Dzielnicowy Program stanowi uzupełnienie i rozwinięcie realizowanego od wielu lat ,,Ogólnomiejskiego programu edukacji ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolny’’, w którym od 2004 roku aktywnie uczestniczą dzieci z Targówka. Podejmowane przez Dzielnicę lokalne działania na rzecz edukacji ekologicznej służyć mają:

- budowaniu odpowiedzialność obywatelskiej i uświadamianiu mieszkańcom, w każdym wieku, ich praw i obowiązków w zakresie globalnej i lokalnej ochrony zasobów naturalnych i środowiska

- zapewnieniu jednakowej dostępności do wiedzy proekologicznej na wszystkich szczeblach i we wszystkich społecznych kontekstach (rodzinnym, szkolnym, zawodowym i w społeczności lokalnej)

- zapewnieniu możliwości nauki i wspieraniu rozwoju indywidualnego mieszkańców, w tym szczególnie dzieci i młodzieży

- wzmocnieniu tożsamości lokalnej

Źródło: http://spolecznosc.targowek.waw.pl/page/index.php?str=569

 

Od wielu lat również w naszej placówce prowadzone są działania ekologiczne. W trosce o podniesienie świadomości ekologicznej wśród naszych wychowanków, bierzemy czynny udział w realizacji ,,Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej’. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży ze wszystkich placówek oświatowych Dzielnicy Targówek. Naszym zadaniem jest poznać i zrozumieć podstawowe związki zachodzące między człowiekiem a środowiskiem, poznać sposoby i metody ochrony środowiska. Biorąc udział w różnych akcjach ekologicznych czy konkursach kształtujemy wśród naszych wychowanków wartości etyczne i estetyczne przez uwrażliwienie na piękno przyrody. W czasie zajęć dydaktycznych poruszamy tematy związane ze środowiskiem przyrodniczym. Dzieci wiedzą, że należy dbać o czystość najbliższego otoczenia, potrafią segregować odpady. Poprzez realizowanie programu dzieci mają świadomość na wpływ odpadów na zdrowie i środowisko, w którym żyjemy.

Poprzez realizowanie ,,Dzielnicowego Programu Ekologicznego’’ bierzemy udział w akcjach takich jak:

-        Akcja „Sprzątanie Świata”

-        Segregowanie odpadów – organizowanie zbiórek surowców wtórnych

-        Zajęcia terenowe związane z edukacją ekologiczną

-        Konkursy plastyczne i literackie o tematyce ekologicznej

-        Udział w Akcji „ Dzień Ziemi”

-        Organizacja spotkań z ludźmi ( ekspertami) związanymi z ochroną przyrody

-     Pomoc bezdomnym zwierzętom - na terenie dzielnicy oraz w schroniskach, organizacja zbiórek, karmy dla zwierząt

-        Dokarmianie bezdomnych zwierząt i ptaków – Akcja : „Zimowa stołówka”

-        Konkursy na temat wody – rzek

-        Uczestnictwo w wielu szkoleniach koordynatorów do spraw ekologii

-        Przeprowadzenie wielu zajęć dydaktycznych z zakresu ochrony środowiska

     w poszczególnych grupach przedszkolnych

Tego typu działania spotykają się z dużą aprobatą nauczycieli, rodziców a przede wszystkim dzieci, które odkrywają świat wartości ekologicznych i nabywają nowe umiejętności pozwalające na aktywne uczestnictwo w ochronie naszego wspólnego dobra – przyrody. Akcje te mają na celu poznanie i zrozumienie podstawowych związków i współzależności jakie zachodzą pomiędzy nami a otaczającym nas środowiskiem. Troska o stan środowiska przyrodniczego motywuje do podejmowania różnorodnych kroków mających na celu uświadamianie młodego pokolenia i uczenie go właściwego postępowania i obcowania z naturą. Cele te są osiągane dzięki aktywnemu uczestnictwu w różnego rodzaju akcjach.

 

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek

ul. Kondratowicza 20, pok. 301 i 302 (III piętro)

00-983 Warszawa

tel. (022) 338 93 01, 338 93 02, 338 93 04

 

Wydział Edukacji i Kultury dla Dzielnicy Targówek

ul. Kondratowicza 20, pok. 230 (II piętro)

00-983 Warszawa

tel. (022) 338 94 45