Program adaptacyjny

PROGRAM ADAPTACYJNY PRZEDSZKOLA NR 94

W WARSZAWIE

 

Bez pogodnego, pełnego dzieciństwa
całe życie potem jest kalekie”

Janusz Korczak.

By zmniejszyć negatywne uczucia związane z nowymi sytuacjami, został opracowany w 2009r. „Program adaptacyjny przedszkola”. Ma on pomóc zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom zniwelować stres związany z nową dla nich sytuacją. Akceptacja przez dziecko nowej rzeczywistości przedszkolnej zależy bowiem w dużej mierze także od akceptacji i pozytywnego nastawienia rodziców.

Zawarte w programie treści określają proces adaptacji małego dziecka do przedszkola, jednocześnie określają potrzeby własne dzieci oraz zdolności do spełniania stawianych wymagań.

CELE PROGRAMU:

Głównym celem programu adaptacyjnego jest ułatwienie dzieciom nowo przyjętym do przedszkola startu przedszkolnego.

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • Poznanie nowego środowiska;
 • Poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola;
 • Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych, omówienie zasad poruszania się po nich, nieoddalanie się od określonych pomieszczeń i miejsc zabaw;
 • Przestrzeganie zakazu brania do ręki rzeczy znalezionych czy otrzymanych od osób nieznanych;
 • Przestrzeganie zasady „mówimy umiarkowanym głosem”, unikanie wydawania dźwięków ostrych;
 • Wdrażanie do opanowywania własnych gwałtownych reakcji emocjonalnych np.: głośnego, histerycznego płaczu;
 • Przezwyciężanie lęku, obaw i oporu;
 • Dochodzenie do samodzielności w ubieraniu, rozbieraniu się, spożywaniu posiłków i korzystaniu z łazienki;
 • Uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach: „dzień dobry”, „do widzenia”, „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”;
 • Wspólne porządkowanie zabawek w sali po skończonej zabawie;
 • Wyrabianie nawyku uprzejmego witania się z kolegami spotkanymi w szatni, na podwórku;
 • Słuchanie nauczycielki, podchodzenie na jej przywołanie;
 • Poznanie i przystosowanie do określonego rytmu dnia;
 • Zapoznanie z zasadami, regułami i normami obowiązującymi w grupie przedszkolnej;
 • Integracja w grupie;
 • Wprowadzenie w świat wartości ogólnoludzkich;
 • Rozwijanie empatii;
 • Kształtowanie sfery emocjonalnej;
 • Pełnienie przez dzieci ról społecznych;
 • Pełnienie przez dzieci roli gospodarza.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

 1. Objęcie programem wszystkich dzieci, które po raz pierwszy idą do przedszkola, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 3-letnich;
 2. Zasygnalizowanie problemu adaptacji przedszkolnej;
 3. Wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach przedszkolnych poprzez umożliwienie mu poznania nowego otoczenia w poczuciu bezpieczeństwa;
 4. Wyrabianie orientacji czasowej dzieci w rozkładzie dnia w przedszkolu;
 5. Przyswajanie przez dzieci wiedzy o przeznaczeniu i sposobie korzystania z różnych pomieszczeń;
 6. Kształtowanie w dzieciach poczucia przynależności do grupy przedszkolnej;
 7. Przygotowanie rodziców do udzielenia dziecku wsparcia psychicznego i pomocy w procesie przystosowania;
 8. Obniżenie lęku rodziców, związanego z koniecznością oddania dziecka pod opiekę personelowi przedszkola;
 9. Nawiązanie relacji z rodzicami.
 10. Uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dzieci.

ZASADY PROGRAMU ADAPTACYJNEGO:

 1. Dziecku w poznawaniu nowego środowiska towarzyszy dorosły;
 2. W adaptacji nauczycielki są skoncentrowane wyłącznie na tym procesie, konsultacji udzielają po przeprowadzonych zajęciach;
 3. W zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy członkowie rodziny, w zależności od stopnia zainteresowania.