iPrzedszkole

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Moduł iPrzedszkole

Rodzice mają możliwość korzystania z modułu dla rodziców w systemie iPrzedszkole. Aby uzyskać dostęp do informacji należy zalogować się na stronie:

iprzedszkole.progman.pl

Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni otrzymują w przedszkolu pisemną informację z nazwą użytkownika i hasłem niezbędnym do logowania się w systemie. Po zalogowaniu wskazana jest zmiana hasła oraz sprawdzenie poprawności i wiarygodności wszystkich danych dziecka, wpisanych przez przedszkole, ich uzupełnienie oraz ewentualna zmiana.

 

PROCEDURA KORZYSTANIA Z SYSTEMU IPRZEDSZKOLE PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW W PRZEDSZKOLU NR 94

„KRAINA SŁONECZNYCH MARZEŃ”

W WARSZAWIE.

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. System iPrzedszkole zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.
 2. Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawania dziecka pod opieką nauczycieli oraz innych upoważnionych osób prowadzących w przedszkolu zajęcia, warsztaty.
 3. Karty zbliżeniowe są własnością rodziców/opiekunów prawnych.
 4. Koszty pierwszej karty zbliżeniowej pokrywa organ prowadzący, koszty kolejnych kart pokrywają rodzice/opiekunowie prawni. Karta kupowana jest raz na cały czas  pobytu dziecka w przedszkolu.
 5. Koszty uszkodzenia, zgubienia karty pokrywają rodzice/opiekunowie prawni dziecka.
 6. Po ukończeniu edukacji przedszkolnej dane dziecka przenoszone są do archiwum i jednocześnie karta zbliżeniowa traci swoją ważność.

§ 2
Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola kierując się do szatni, zobowiązani są do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika z napisem WEJŚCIE.

§ 3

Odbieranie dziecka z przedszkola

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne uprawnione przez rodziców osoby odbierają dziecko z sali lub osobiście z ogrodu.
 2. Przed wyjściem z szatni rodzice/opiekunowie prawni lub inne uprawnione przez  rodziców osoby przykładają indywidualną kartę dziecka do czytnika z napisem WYJŚCIE.
 3. W sytuacji szczególnej np. zgubienie/uszkodzenie karty – rodzic/opiekun zgłasza nauczycielce w grupie fakt niezarejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz kierownikowi gospodarczemu w celu zamówienia odpłatnie kolejnej karty.

§ 4

Moduł on-line dla rodziców

 1. Rodzice mają możliwość korzystania z modułu dla rodziców w systemie iPrzedszkole.
 2. Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni otrzymują w przedszkolu pisemną informację (Nazwa użytkownika i hasło) niezbędną do logowania się w systemie. Wskazana jest niezwłoczna zmiana hasła przez rodziców/opiekunów prawnych oraz sprawdzenie wiarygodności danych wpisanych przez Przedszkole, ich uzupełnienie lub zmiana.
 3. Aktywacja konta dokonywana jest przez rodziców po pierwszym zalogowaniu i zatwierdzeniu Regulamin aktywacji usługi dostępu do konta dla rodziców/opiekunów prawnych w aplikacji internetowej Przedszkole.
 4. Moduł dla rodzica w systemie iPrzedszkole zapewnia:
 1. bieżące monitorowanie należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat.
 2. wydruk przelewów lub skopiowanie danych do przelewu, a w przyszłości dokonanie bezpośrednio przelewów,
 3. dostęp do tablicy ogłoszeń z ważnymi informacjami zamieszczonymi przez Przedszkole,
 4. zgłaszanie nieobecności dziecka (przy czym zgłoszenie nieobecności do godz. 9:00 danego dnia powoduje nienaliczanie opłaty za żywienie dziecka w tym dniu).

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 1września 2017 r. do odwołania.
 2. Niniejsza procedura jest dostępna na tablicy ogłoszeń w szatni przedszkola oraz na stronie www.przedszkole94.pl, w sekretariacie przedszkola oraz u każdej Pani nauczycielki w grupie.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą procedurą i jej stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na jej temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 4. Zapoznanie się z niniejszą procedurą rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają własnoręcznym podpisem na listach dostępnych przy zakupie kart.
 5. Informacji związanych z naliczaniem opłat za , żywienie dziecka, radę rodziców, inne zajęcia w przedszkolu udziela rodzicom/opiekunom prawnym kierownik gospodarczy lub dyrektor przedszkola.
 6. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie iPrzedszkole jest Przedszkole Nr 94 ,,Kraina Słonecznych Marzeń” w Warszawie.