Wizja i misja

Wizja i misja przedszkola

 

Wizja przedszkola:

 1. z wykwalifikowaną  i zaangażowaną kadrą pedagogiczną,
 2. przyjazne, otwarte na świat i ludzi,
 3. kształtujące dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli.
 4. otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.
 5. uwrażliwiające na piękno przyrody i sztuki,
 6. wyrównujące szanse edukacyjne wszystkim dzieciom,
 7. przygotowujące do podjęcia z sukcesem nauki szkolnej,
 8. stosujące nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi,
 9. współpracujące z rodzicami.

 

Misja przedszkola

 1. Tolerancja, życzliwość, empatia , akceptacja i poszanowanie odmienności każdego człowieka.
 2. Praca oparta na uniwersalnych wartościach takich jak miłość, przyjaźń, wzajemny szacunek.
 3. Podążanie za indywidualnym tempem rozwoju dziecka.
 4. Respektowanie wzajemnych potrzeb.
 5. Wspieranie dzieci w dążeniu do samodzielności i niezależności.
 6. Rozwijaniu zdolności i zainteresowań wychowanków.
 7. Kształtowanie postaw proekologicznych.
 8. Tworzenie miejsca do wspaniałej zabawy oraz zdobywania nowych doświadczeń.
 9. Wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych i edukacyjnych.
 10. Zachęcanie opiekunów do wspólnych działań i współtworzenia przedszkola.